EU:s fyra friheter

Planerna på en inre marknad fanns med redan i EU:s grundfördrag år 1957, men det var inte förrän långt senare som den verkligen började ta form. Meningen är att det inte ska finnas några hinder på den inre marknaden och att personer samt varor ska behandlas lika oberoende av vilket EU-land de kommer ifrån. 

Vad innebär den inre marknaden?
Den inre marknaden innebär nämnligen fri rörlighet för varor, tjänster, kaptal och personer. Det ska alltså gå att handla utan handelsrestriktioner och tullar på varor mellan länderna. En vara som är godkänd i ett medlemsland ska vara godkänd även i andra EU-länder. Pengar och andra former av kapital ska också kunna överföras till andra medlemsländer utan att det finns begränsningar. Ett företag ska kunna starta en verksamhet i ett annat EU-land och även sälja sina tjänster till ett annat medlemsland.

Principen om icke-diskriminering råder på EU:s inre marknad. Den innebär exempelvis att en EU-medborgare ska kunna bosätta sig i ett annat medlemsland och behandlas på samma sätt som det landets egna medborgare.

Inom vilka länder gäller detta?
Den inre marknaden är en viktig del för EU-samarbetet då det omfattar alla EU:s 28 länder och även EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein). Med ordet "inre" marknad menar man just att det handlar om rörligheten inom EU och EES, inte relationen till de länder som ligger utanför. 

Ständigt pågående arbete
Även om EU:s inre marknad är genomförd är arbetet med den inre marknaden ständigt pågående. Nya hinder kan dyka upp och gamla finns till viss del fortfarande kvar. När EU utvidgas med nya medlemsländer tillkommer dessutom nya marknader och regelverk att kontrollera. Kriser och plötsliga händelser kan också få EU att göra om sina regler. Ett exempel är den finanskris som bröt ut på allvar 2008. Krisen har lett till att EU ser över sina regler för finansiella tjänster.

EU bevakar alltså löpande situationen på den inre marknaden. Det är EU-kommissionen som har det övergripande ansvaret att se till att det inte finns några hinder för den fria rörligheten mellan de medlemsländer som tillsammans utgör den inre marknaden. Nationella myndigheter har sedan ansvaret för att se till att reglerna följs i de egna länderna. Det är Kommerskollegium som bevakar situationen i Sverige. 

/Elina

För- och nackdelar med EU

Fördelar
  • Man kan jobba fritt inom EU, utan en massa extra avgifter
  • De flesta EU-länder har samma valuta, vilket gör det lättare att handla
  • Barnen har rätt att gå i skolan i vilket land som helst inom EU. De har även rätt att att få gratis språkundervisning för att kunna anpassa sig till det nya skolsystemet lättare
  • Du får samma vård som invånarna i det landet, och till samma pris
 
Nackdelar:
  • Istället för att vara skilda länder, måste alla rätta sig efter regler som inte alla kanske gillar
  • Krånglig politik, då alla länder ska samarbeta och det blir lätt orättvist
  • När alla har samma valuta innebär det att om ett land hamnar i ekonomiskkris, är risken står att alla andra följer efter
/Linnea